KOP

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, st tegutsetakse küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire.
Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Toetuse summa: Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot ja meetmesse 2 esitatud projekti kohta 4000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuli esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@jarva.ee.
Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill kell 16.30 ja 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla abivallavanem
  • Tuuli Org, Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
  • Peeter Saldre, Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskuse piirkonnajuht
  • Marta Kondas, Kodukant Järvamaa juhatuse liige
  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Järvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus.

Sügisvoor avanes taotlemiseks 1. septembril ja taotluste esitamise tähtaeg oli 1. oktoober 2020 kell 16:30.

Programmi infopäev koos projektikirjutamise praktilise õpitoaga toimus 10. septembril kell 13.00-17.00 Paides Ärklitoas. Täpsem info ja registreerimine on leitav siit.

MEEDE 1 - loe lähemalt SIIT

KOP Meede 1 – Kogukonna areng

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade esimese meetmega seonduvast.

Meetme 1 – kogukonna areng – kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 1 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  töötajate, sh projektijuhi töölepingu ja käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel makstav töötasu ja maksud tööjõukuludelt;
2)  projekti elluviimiseks juriidiliselt isikult ning FIE-lt vajalike ostetavate teenuste ja toodete kulud;
3)  ürituse läbiviimiseks vajalikud ja ürituste korraldamisega otseselt seotud nõuetekohaselt dokumenteeritud transpordikulud;
4)  üritusel korraldatud võistluste ja konkursside auhindade ning tänukirjade valmistamise ja ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
5)  ürituse toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud omafinantseeringu arvelt;
6)  info ja teavitustegevusega seotud kulud;
7)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude ning muude taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest SIIT

Toetuse taotlemine

Meetmest 1 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri.

NB! Taotluse vorme on 2020. aasta sügisvooruks täiendatud ja kohendatud!
Kasutage siit lehelt allalaetavaid vorme! 

Meede 1 – 2020 sügisvooru TAOTLUSVORM (kliki siia)

Meede 1 – 2020 sügisvooru EELARVE VORM (kliki siia)

Taotlusvormi abimaterjal (kliki siia)

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop[at]jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on kaks korda aastas:
1. aprill kell 16.30
1. oktoober kell 16.30

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

ARUANDLUS

Aruanne esitatakse hiljemalt 01.05.2021.

Meede 1 – 2020 sügisvooru SISU ARUANDE VORM (uus fail)  
Meede 1 – 2020 sügisvooru KULU ARUANDE VORM (uus fail) 

Aruanded esitada aadressile kop[at]jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad SIIT (2020 kevadvoor)  SIIT (2018 kevadvoor ja 2018 sügisvoor) ja SIIT (2019 kevadvoor ja sügisvoor)

 

Täpsem info:
Elo Öösalu
KOP tehniline menetleja
Tel: 385 2365; 5805 6658
E-post: elo@jarva.ee

MEEDE 2 - loe lähemalt SIIT

KOP Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatusprogrammi viiakse ellu kahe meetmete kaudu. Siin lehel ülevaade teise meetmega seonduvast.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Meetme 2 abikõlblikud otsesed kulud on:
1)  investeeringute ja soetuste kulud, mis on tehtud kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavatesse avalikus kasutuses olevatesse objektidesse ning kogukonnaliikmetele vajalikesse teenustesse;
2)  investeeringute ja soetuste kasutusele võtmisega otseselt seotud juriidiliselt isikult ning FIE-lt ostetud teenuste kulud (transpordi-, ehitusteenuse, seadme paigaldamise kulud jmt);
3)  riiklikud maksud ja lõivud, mis on seotud projekti otseste abikõlblike kuludega ning mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad.

Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetme raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema investeeringuobjekti omanik või tal peab olema selle objekti kasutusõigus ja avaliku kasutamise leping vähemalt viieks aastaks, arvates projekti lõppemisest.

Täpsemalt abikõlbulike ja mittekõlbulike kulude, taotluse esitamise, menetlemise, vastavuskontrolli ja hindamise tingimuste kohta loe määrusest  SIIT.

Toetuse taotlemine

Meetmest 2 toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, mis koosneb vastava meetme taotlusvormist ja eelarvevormist. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel, tuleb taotlusele lisada ka volikiri. Ehitusinvesteeringute puhul tuleb lisada objekti omandi või kasutusõigust tõendavate dokumentide koopiad, investeeringu objekti avaliku kasutuse lepingu koopia (kui objekt ei ole taotleja omandis), kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalik kinnitus selle kohta, et kohaliku omavalitsuse üksus on kavandatavast investeeringust teadlik ning kas ja millist kooskõlastust või luba see investeering vajab.

NB! Taotluse vorme on 2020. aasta kevadvooruks täiendatud ja kohendatud!
Kasutage siit lehelt allalaetavaid vorme! !

Meede 2 – 2020 sügisvoor TAOTLUSVORM (kliki siia)
Meede 2 – 2020 sügisvoor EELARVE VORM (kliki siia)

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop[at]jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks, mis on kaks korda aastas:

1. aprill kell 16.30
1. oktoober kell 16.30

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.

ARUANDLUS

Projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja maakondlikule arendusorganisatsioonile aruande elektrooniliselt. Aruanne esitatakse ühe kuu jooksul alates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Meede 2 – 2020 sügisvoor  SISU ARUANDE VORM (uus fail) 
Meede 2 – 2020 sügisvoor KULU ARUANDE VORM (uus fail)

Taotlusvormi abimaterjal  (uus fail!) 

Aruanded esitada aadressile kop[at]jarva.ee

Varasemate taotlusvoorude aruannete vormid on leitavad SIIT (2020 kevadvoor),  SIIT (2018 kevadvoor ja 2018 sügisvoor) ja SIIT (2019 kevadvoor).

Elo Öösalu
KOP tehniline menetleja
Tel: 385 2365; 5805 6658
E-post: elo@jarva.ee

Rahaeraldus 2020 kevadvoorust

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt 2020. aasta kevadvooru kokku 34 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 15 vabaühendust, neist 6 taotlust meetmes 1 ja 9 taotlust meetmes 2.

Kevadvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN 
Kevadvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN 

Kevadvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN

Aruanded esitada aadressile kop[at]jarva.ee hiljemalt 01.05.2021. a.

Taotleja Projekt KOP toetus
Rassi Külaselts Tõrvaaugu XXVII metsa- ja matkapäev 890,00 €
Albu valla külade selts Albu piirkonna suvised sündmused 1 135,00 €
MTÜ Türi Kogukonnaselts Kohtume Rohevestil 2 500,00 €
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts Raamatu „Kilde Türi kihelkonna ja linna arengust“ VII osa väljaandmine 2 500,00 €
MTÜ Arvamusfestival Arvamusfestivali TERE tiim – Paide uhkus! 2 450,00 €
Mittetulundusühing Läbi Tähevärava Noorte ühisosa leidmine draamameetodite abil tulevikuperspektiivi loomiseks 2 427,00 €
MTÜ Türi Kogukonnaselts Konn teeb toa korda 3494,5
Mittetulundusühing Allikaveed Meil on vahva mänguväljakul! 3 965,00 €
Albu valla külade selts Ilmastikukindel lauatenniselaud Albu piirkonna küladele 1 810,00 €
Tarbja Külaselts Külaplatsi arenguks 2 232,68 €
MTÜ Valgma Külaselts Valgma külaplatsi piirdeaed 1 988,01 €
Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Paide linna vähekindlustatud perede laste toidulaua mitmekesistamine 1 035,00 €
Mittetulundusühing Uus Ruum Lugemine ja töötamine avalikus ruumis 3 190,00 €
MTÜ Kirna Paneme Kirna seltsimajas elu käima! 2 390,00 €
MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond Kaasaegsed jalgpalliväravad Paidesse 3 870,00 €

Rahaeraldus 2018 sügisvoorust

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

NB! 2018. aastal programmil logo puudub.

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt 2018. aasta sügisvooru kokku 24 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 19 vabaühendust, neist 6 taotlust meetmes 1 ja 13 taotlust meetmes 2.

Taotleja Projekt Toetus
Ambla Spordiklubi MTÜ Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine Aravete kooli parki 2 000,00 €
Viisu Külaselts Discgolfi rada Viisu külla 1 890,00 €
Kaaruka Külaselts Tulekahjusignalisatsioon  Kaaruka Külaseltsimajja 1 614,80 €
MTÜ Karessen Esna wallamaja – Kareda visiitkaart! 1 980,00 €
MTÜ Allikaveed Vihm meid ei sega 1 092,96 €
Albu valla külade selts Toidukuivati kogukonnateenuste arendamiseks 833,85 €
MTÜ Taikse Külaselts Taikse kogukonnaüritused vajavad kööki uusi lauanõusid ja inventari 1 713,66 €
MTÜ Väätsa Ajaloohuviliste Selts Jutuõhtud jalgrattamuuseumis 725,52 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus Pingisoojendused kirikusse 1 780,00 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus Koguduse infomaterjal 648,24 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena kogudus EV 100 – Koeru kihelkonna Vabadussõdalaste kalmud 1 890,00 €
Karinu külaselts KARAME Metsla külakogukonna mälestusteenistus 662,40 €
Imavere Sotsiaalkapital Kodu-uurimus kui kogukonna ühislooming 1 166,00 €
MTÜ Albu Noortekeskus Albu Noortekeskusesse köögi rajamine 2 000,00 €
Esna Selts Jalutuskäik läbi Esna sajandi 1 543,48 €
Viru Küla Selts Muusikakeskus Viru Küla Seltsile 539,99 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus Paide kiriku kellatorni luukide automaatne avanemine ja sulgumine 2 000,00 €
MTÜ Wabalinn Päike Wabrikusse 2 000,00 €
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts Raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas” väljaandmine 1 900,00 €

Rahaeraldus 2018 kevadvoorust

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

NB! 2018. aastal programmil logo puudub.

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt 2018. aasta kevadvooru kokku 29 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 20 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 11 taotlust meetmes 2.

Taotleja Projekt Toetus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus Paide kiriku välisseinte renoveerimine (1.etapp) 2 000,00 €
MTÜ Muusika Ait Pärimuspäevad “Laste Oma Folk VII 1 550,00 €
MTÜ Energia- ja Tervisekeskus Täispikk Discgolfi rada Peetri alevikku 1 382,00 €
Koigi KULTUURISELTS Koigi Kultuuriselts jätkusuutlikuks! 1 003,00 €
Viru Küla Selts VIRU  KÜLA SELTSILE  UUS  KÜTTEALLIKAS 1 800,00 €
Rassi Külaselts Tõrvaaugu XXV metsa- ja matkapäev 860,00 €
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts Avastamisväärt pärlid Paide vanalinnas 1 414,60 €
MTÜ Valgma Spordiselts Valgma küla võrkpalliväljak 1 993,05 €
MTÜ HobiHobu MTÜ HobiHobu – „KANTRIPÄEV 1 967,00 €
Müüsleri ja Köisi Küla Selts Bussijaamade kohvikute päev 1 996,00 €
MTÜ Väätsa Ajaloohuviliste Selts Väätsa ajaloolise vallamaja 125. juubel 734,78 €
MTÜ Väätsa Ajaloohuviliste Selts Teisaldatavad moodulstendid Väätsa ajaloolisse vallamajja 699,00 €
MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts Et tants ja trall jätkuks 1 461,30 €
Karinu külaselts KARAME Metsla külaplats 1 676,60 €
MTÜ Allikaveed Välitrenažöörid Roosna-Alliku tehisjärve puhke- ja virgestusalale 2 000,00 €
Kodukant Järvamaa MTÜ Järvamaa Kodukant- ühistegemised 1 987,95 €
Tarbja Külaselts Tarbja küla mänguväljaku arendamine 2 000,00 €
Türi Kogukonnaselts Konn tahab vett 2 000,00 €
MTÜ Arvamusfestival Paide kogukonna ruumieksperiment II 1 963,80 €
Karinu külaselts KARAME Metsla külaplatsi pidulik avamine 270,00 €

Rahaeraldus 2019 sügisvoorust

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

NB! 2019. aastal programmil logo puudub.

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt 2019. aasta sügisvooru kokku 45 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 12 vabaühendust, neist 5 taotlust meetmes 1 ja 7 taotlust meetmes 2.

Sügisvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Sügisvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN

Aruanded esitada aadressile kop[at]jarva.ee

Taotleja Projekt Toetus
MTÜ Väätsa valla külade ühendus Väätsa rahvamaja jõuluvaateaknad 2 000,00 €
Kaaruka külaselts Uus ärkamine Kaarukal 601,90 €
MTÜ Valgma Külaselts Valgma küla ajaloouuring 1 800,00 €
Jaanivalgus MTÜ Huvitegevus lastele ja noortele 1 453,79 €
MTÜ Väätsa Ajaloohuviliste Selts Jutuõhtud jalgrattamuuseumis jätkuvad 770,66 €
MTÜ Türi Kogukonnaselts KONN projekteerib 1 800,00 €
MTÜ Allikaveed Kõik õue! 2 000,00 €
MTÜ Anna Külaselts Mänguväljaku paviljon/ katusealune 1 915,90 €
MTÜ Taikse Külaselts Taikse seltsimaja UUEM elu saab alguse UUEST välisuksest 1 730,00 €
MTÜ Prandi küla ja allikad Prandi tantsulava renoveerimine 2 000,00 €
Järva-Madise Külaselts Järva-Madise Külaseltsi küttekolded 2 000,00 €
Päinurme Külaselts Päinurme rahvamaja lauad 1 703,70 €

Rahaeraldus 2019 kevadvoorust

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

NB! 2019. aastal programmil logo puudub.

Järvamaal esitati vabaühenduste poolt 2019. aasta kevadvooru kokku 54 taotlust. Taotluse rahuldamise otsuse sai 23 vabaühendust, neist 9 taotlust meetmes 1 ja 14 taotlust meetmes 2.

Kevadvooru MEEDE 1 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 1 aruande kuluaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande sisuaruande vorm SIIN
Kevadvooru MEEDE 2 aruande kuluaruande vorm SIIN

Aruanded esitada aadressile kop[at]jarva.ee

Taotleja Projekt Toetus
Rassi Külaselts Tõrvaaugu XXVI metsa- ja matkapäev 890,00 €
MTÜ Salutaguse Nelja Küla Selts Raamat “Koeru vald 1992-2017” 2 000,00 €
MTÜ Muusika Ait Laste Oma Folk VIII 2 000,00 €
VAO KÜLASELTS Vao küla 455 aastapäeva tähistamine 1 736,84 €
MTÜ Allikaveed Lahe suvi Roosna-Allikul 1 741,52 €
MTÜ Kirna Hoitud tervis 2 000,00 €
MTÜ Alternatiiv Paide linna ruumieksperiment “Ehe ruum” kultuuriprogramm 1 500,00 €
MTÜ Arvamusfestival TERE tiim 1 960,00 €
MTÜ Taikse Külaselts Muudame suve ja üritused Taikses eriliseks! 623,64 €
Türi Kogukonnaselts Konn saab särtsu 1 980,00 €
MTÜ Uddewa Udeva küla lipuväljaku rajamine 677,48 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudus ESITLUSTEHNIKA KOOLITUSTE JA KOGUKONDLIKE TEGEVUSTE LÄBIVIIMISEKS 1 789,20 €
MTÜ Allikaveed Lõbus lapsepõlv 1 548,00 €
MTÜ Väätsa Ajaloohuviliste Selts Väätsa vana vallajama parendamine ürituste korraldamiseks 517,70 €
MTÜ Kirna Kirna seltsimaja uus hingamine 2 000,00 €
Karinu külaselts KARAME Põrand korda 1 988,87 €
Jalgpalliklubi FC Järva-Jaani Jalgpall ühendab Järva-Jaanit 1 500,00 €
Tarbja Külaselts Külaplats Tarbjale 2 000,00 €
MTÜ Valgma Spordiselts Valgma küla korvpalliplats 1 993,23 €
Jalgpalliklubi Väätsa Jalgpalliväravate soetamine  Väätsa staadionile 1 539,00 €
RR Suusaklubi Rullsuuskade soetamine 600,00 €
MTÜ Uus Ruum Paide linna ruumieksperiment vol III 1 844,00 €
Viru Küla Selts Öötla mõisa saali remont 1 700,52 €